Das Kunsthaus Graz

Die Fassade des Kunsthauses

Das Foyer des Kunsthauses

Nachtaufnahme des Kunsthauses

Das Kunsthaus bei Nacht

Das Restaurant des Museums

Blick in das Kunsthaus Graz

Zum Artikel: Kunsthaus Graz - Szenetipp Graz: City Guide Graz: Das Kunsthaus Graz