Matt Fry: aus der Serie "Lauren", 2011

Matt Fry: aus "L'ecole des Femmes", 2012

Matt Fry: aus "Kathleen Truffaut", 2011

Matt Fry: aus "Kathleen Truffaut", 2011

Matt Fry: aus "Kathleen Truffaut", 2011

Matt Fry: aus "Tarren", 2010

Matt Fry: aus "Tarren", 2010

Matt Fry: aus "A Day With Nettie Harris", 2012

Matt Fry: aus "A Day With Nettie Harris", 2012

Matt Fry: aus "A Day With Nettie Harris", 2012

Matt Fry: aus "A Day With Nettie Harris", 2012

Matt Fry: aus "A Day With Nettie Harris", 2012

Der Fotograf Matt Fry aus Echo Park, Los Angeles

Matt Fry: aus "Flora Morning", 2012

Matt Fry: aus "Flora Morning", 2012

Matt Fry: aus "Flora Morning", 2012

Matt Fry: aus "Flora Morning", 2012

Matt Fry: aus "Flora Morning", 2012

Matt Fry: aus "Flora Morning", 2012

Matt Fry: aus "Flora Morning", 2012

Matt Fry: aus "Flora Morning", 2012

Matt Fry: aus "Lexie Tomchek", 2012

Matt Fry: aus "Lexie Tomchek", 2012

Matt Fry: aus "Amanda Jones", 2011

Matt Fry: aus "Amanda Jones", 2011

Matt Fry: aus "Kara", 2011

Matt Fry: aus "Kara", 2011

Matt Fry: aus "Kara", 2011

Matt Fry: aus "Kara", 2011

Zum Artikel: Akt Now! - Aktfotografie: Matt Fry